Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Triển khai rộng rãi các hoạt động Văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT

Số lượt xem: 268

Ngày 4/1/2023 tại Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB), đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB chủ trì hội nghị 

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; Đ/c Nguyễn Ngọc Tân – UV Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty; Đ/c Vũ Trần Nguyễn – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đ/c Trương Hữu Thành– UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; Đ/c Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – UV Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng C.ty; Các Ban; Các Ban Tổng hợp, Kế hoạch, Đầu tư, Quản lý đấu thầu, Quản lý xây dựng, Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức Đảng ủy, Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng. Về phía Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung có Đ/c Nguyễn Đức Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban; các Đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên, CBCNV CPMB.
 
Đồng chí Nguyễn Đình Thọ – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CPMB báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 (Hình 3)

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển Kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2022, tình hình thế giới phát sinh các biến động lớn như chính sách zero-covid tại Trung Quốc, xung đột địa chính trị tại Châu Âu, lạm phát tăng tốc tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, chính sách thắt chặt tiền tệ tại một số quốc gia là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, … ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động trực tiếp tới hoạt động đầu tư xây dựng của EVN/EVNNPT/CPMB. Mặt khác, các quy định hiện hành trong nước đối với công tác ĐTXD các dự án còn thiếu đồng bộ, khó khăn trong việc chuyển đổi đất rừng, GPMB, chấp thuận chủ trương đầu tư đã làm chậm tiến độ các dự án truyền tải điện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Lãnh đạo các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành Điện, sự hỗ trợ đắc lực và có hiệu quả của các Ban EVN, EVNNPT, cùng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và nhiệm vụ, kế hoạch được giao; bám sát chủ đề năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” cùng với tiếp tục thực hiện chủ đề các năm trước đây, Đảng ủy Ban QLDA các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CNV, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của toàn Tổng công ty.
 
Trong công tác Đảng, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy CPMB đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Cụ thể đã triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy EVN, EVNNPT tại Đảng bộ; Chỉ đạo xây dựng và ban hành các Nghị quyết chuyên đề để bám sát chỉ đạo thực hiện.
 
Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác tuyên truyền. Đảng ủy CPMB đã chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
Việc quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý được quan tâm thực hiện theo đúng các Nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy EVNNPT. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, kiểm điểm, khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định. Kịp thời đánh giá, xếp loại, khen thưởng, các quy định về kiểm soát tài sản theo định kỳ đối với đảng viên và các chi bộ theo hướng dẫn của cấp trên. Năm 2022, CPMB được EVNNPT chọn thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc, đã thực hiện các thủ tục và được Tổng công ty phê duyệt chuẩn y bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc từ ngày 16/9/2022. Toàn Đảng bộ có 59 đảng viên, trong năm 2022 Đảng bộ CPMB đã thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, kết quả có 11/57 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 46/57 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ thường xuyên quan tâm và chỉ đạo để khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, tồn tại được các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ ra. Cụ thể đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về việc triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Thông báo kết luận của các cơ quan kiểm tra. Những việc này góp phần hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng tại CPMB và tránh sai xót tiếp diễn. Làm tốt công tác an sinh - xã hội, quyên góp ủng hộ các tập thể, cá nhân khó khăn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và một số địa phương có dự án đi qua, với tổng số tiền 102,49 triệu đồng.
 
Kết quả, Năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn điện lực việc Nam đã có quyết định khen thưởng cho Đảng bộ CPMB là tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 toàn EVN. Đây là thành quả rất đáng ghi nhận của Tập thể Đảng bộ CPMB.
Trong công tác chuyên môn, Năm 2022, Ban QLDA các công trình điện Miền Trung vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19 trong những tháng đầu năm và tình hình chiến sự Nga-Ukraine, kết quả CPMB đã thực hiện được 4.938,88 tỷ đồng, đạt 103,98% kế hoạch; Giải ngân 4.843,92 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch. Bên cạnh đó, CPMB đã tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn với việc giảm 31,2 % giá trị vật tư, thiết bị tồn kho các dự án đang đầu tư (kế hoạch giao giảm 10%) và giảm tồn kho sau đầu tư đạt tỷ lệ 119,55% kế hoạch. 
 
Tập trung khởi công được 9 dự án, trong đó có một số dự án tiêu biểu: các dự án giải tỏa công suất các nguồn BOT Vân Phong 1: ĐZ 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân; các dự án mua điện Lào: TBA 220kV Nam Cấm và đường dây đấu nối, Các dự án giải tỏa nguồn NLTT: TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và ĐZ đấu nối,…Tổ chức hoàn thành đóng điện 11 dự án, trong đó phải kể đến ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, ĐZ 500kV NĐ Quảng Trạch-Vũng Áng & SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch; Các dự án giải tỏa công suất các nguồn BOT Vân Phong 1: TBA 500kV Vân Phong, ĐZ 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân, ĐZ 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào ĐZ 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân, đặc biệt là dự án vướng mắc kéo dài ĐZ 220kV Bắc Giang -Lạng Sơn sử dụng vốn vay KfW. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có dự án đi qua. 
 
Trong công tác đầu tư xây dựng, CPMB luôn quan tâm và tăng cường thực hiện chủ trương của Lãnh đạo EVNNPT liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là tính tuân thủ trong công tác ĐTXD. Công tác lựa chọn thầu, quản lý hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng, quyết toán, các công tác khác cũng thực hiện tuân thủ các quy định; tập trung công tác giải trình dứt điểm với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, không để xảy ra sai sót, gây thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, CPMB cũng triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. 
 
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, CPMB đẩy mạnh công tác truyền thông đào tạo nhận thức. Đào tạo, quán triệt các quy định về ATTT đến tất cả CBCNV và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTT cho CBCNV. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản trị nội bộ trong công tác kế hoạch, Tổ chức nhân sự, truyền thông, VTCNTT. Triển khai công tác văn phòng số, trang bị hệ thống làm việc từ xa và họp trực tuyến và áp dụng chữ ký số rộng rãi, ứng dụng CNTT để phục vụ người lao động. Đối với chuyển đổi số trong công tác ĐTXD, sử dụng nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu điện tử cho các công trình theo yêu cầu của EVN/EVNNPT. Hiện tại CPMB đang áp dụng thí điểm phần mềm Grant cho 02 dự án ĐZ 500kV Vĩnh Tân-Vân Phong, TBA 500kV Vân Phong và đấu nối. Ứng dụng google sheet cho quản lý dự án từ cấp TVGS, Nhà thầu đến CPMB, EVNNPT mang lại hiệu quả cao. Hoàn thiện BIM cho 02 dự án, triển khai hệ thống giám sát thông minh (AI) bằng camera đối với nhà thầu, nhân lực và trang thiết bị của nhà thầu ra vào tại công trường cho một số dự án. Năm 2022, cơ bản hoàn thành các nội dung chuyển đổi số trong công tác ĐTXD năm 2022 theo tiêu chí của EVN yêu cầu.
 
Để ghi nhận sự thành công đó, UB Quản lý vốn nhà nước, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã xem xét khen thưởng Cờ thi đua chính phủ cho đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các đơn vị trực thuộc EVNNPT cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc CPMB. Đây tiếp tục là thành quả xứng đáng của Tập thể CBCNV CPMB.
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng -  Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch EVNNPT biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực của toàn thể CBCNVC-LĐ của CPMB đã đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của EVNNPT trong năm 2022, kể cả trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác Đảng.
 
Về công tác Đảng, đồng chí đánh giá các mặt đạt được trong năm, đồng thời đề nghị Đảng bộ CPMB khắc phục những tồn tại trong công tác báo cáo, tăng cường chất lượng sinh hoạt chuyên đề, chú trọng hơn trong công tác tuyên giao trong công tác báo cáo, thực hiện tốt hơn việc tham gia các cuộc thi, các phong trào thi đua do đảng ủy cấp trên phát động và cần đưa ra những giải pháp để khắc phục các kiến nghị, thông báo của các cấp thẩm quyền trong thời gian tới.
 
Về chuyên môn, đồng chí đánh giá những mặt nổi bật của CPMB trong năm 2022, trong đó phải kể đến các nội dung như thực hiện tốt công tác kế hoạch vốn đầu tư xây dựng thực hiện đạt đạt 103,98% so với KH, giải ngân đạt 101,98% so với kế hoạch;Công tác đào tạo hoàn thành số lượt đào tạo đạt 158%; chi phí đào tạo tiết kiệm 10% so với kế hoạch; nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo kế hoạch Tổng công ty giao với 41 nhiệm vụ; làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thành 04/4 chỉ số KPI; 05/5 nhiệm vụ giao chung cho các đơn vị và 01/1 nhiệm vụ giao riêng CPMB trong kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT. Nổi bật trong công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu những mặt hạn chế, chưa là được trong năm 2022 và đề nghị Lãnh đạo CPMB có những giải pháp để khắc phục hoàn thiện trong năm 2023. Với những thành tích nổi bật trong năm 2022, đặc biệt trong công tác ĐTXD, đồng chí đánh giá Đảng bộ CPMB là 1 trong 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Đối với nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí đề nghị Đảng ủy CPMB cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo các Nghị quyết và các chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy Tổng công ty. Thực hiện tốt các giải pháp CPMB đã đề ra trong báo cáo tổng kết để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 được Tổng công ty giao trong đó chú trọng các nội dung: xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tốt Chủ đề năm 2023 của EVNNPT; Nổ lực hoàn thành toàn bộ các dự án ĐTXD theo kế hoạch như NCS TBA 500 kV Pleiku 2, Nhánh rẽ 220 kV TBA 500 kV Chơn Thành, TBA 220 kV Krong Ana, Trạm biến áp 220 kV Nghĩa Lộ và đường dây 220 kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500 kV Việt Trì, Đường dây 220 kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ và nhất là các dự án không hoàn thành đóng điện theo KH năm 2022, phải chuyển tiếp sang năm 2023 như Đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, TBA 220 kV Hải Châu và ĐZ 220 kV Hoà Khánh - Hải Châu, Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2, ...Đảm bảo hoàn thành quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời hạn theo quy định. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Chuyển đổi số trong EVNNPT/CPMB, Quản trị doanh nghiệp, triển khai Chiến lược phát triển EVN tại EVNNPT; Công tác văn hóa doanh nghiệp phải cần có đánh giá, tuyên dương, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình các cá nhân và tổ chức trong thực thi VHDN;  Công tác truyền thông phải cần bám sát chủ đề năm 2023 của EVNNPT, nâng cao hơn nữa chất lượng của các sản phẩm truyền thông để tạo sức lan tỏa các hoạt động nổi bật của CPMB, tiếp tục phát huy và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan báo chí để chủ động đưa thông tin cho công tác truyền thông bên ngoài. Đồng thời, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc và tiền lương của CBCNV.
Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB phát biểu tại hội nghị

Thay mặt toàn thể đảng viên, CBCNV CPMB, đồng chí Nguyễn Đức Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng để điều hành hoạt động năm 2023 đạt hiệu quả tốt nhất. Qua đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm 2023, Lãnh đạo CPMB sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy những mặt làm được, khắc phục những điểm hạn chế và triển khai nhiều biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nêu. 
 
 
Lãnh đạo EVNNPT chúc tết Ban QLDA Các công trình điện Miền Trung

 
Lãnh đạo EVNNPT chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo CPMB
 
Đặc biệt, năm 2023 EVNNPT kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (01/7/2008-01/7/2023) và CPMB kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (07/7/1988-01/7/2023). Xác định nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí của Đảng viên, CBCNV CPMB, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng ủy và Lãnh đạo EVNNPT, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban EVNNPT, các đơn vị trong và ngoài ngành điện. Tập thể CBCNV CPMB quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 mà EVNNPT giao để chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của Ngành điện, của EVNNPT và của CPMB.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
  
Toàn cảnh hội nghị 

 
Đồng chí Lê Minh Hiếu – Bí thư Chi Bộ, Trưởng phòng Đền bù trình bày Tham luận tại Hội nghị

 
Khen thưởng Ủy Ban QUản lý vốn nhà nước cho các Tập thể và cá nhân 

 
Khen thưởng danh hiệu CSTĐ UB Quản lý vốn nhà nước cho các cá nhân

 
Khen thưởng Bằng khen EVN cho các Tập thể và cá nhân

 
Khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc EVNNPT cho Tập thể phòng Kỹ thuật

 
Khen thưởng Giấy khen EVNNPT cho các Tập thể và cá nhân 

Khen thưởng danh hiệu CSTĐCS cho các cá nhân

 
Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn CPMB phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2023
 

 

05/01/2023
 

» Văn hóa doanh nghiệp: Văn hoá học tập - Nét đẹp trong Văn hoá EVN/EVNNPT và CPMB

» CPMB - Hành trình 35 năm đưa dòng điện vươn xa

» Lễ đặt biển TBA Vân Phong

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 4)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 3)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 2)

» Ký sự: Chuyện về đường dây 500KV (Tập 1)

» Bản tin 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022

» Ký sự truyền hình: Đường dây thế kỷ - Tập 5: Thắp sáng buôn làng

» 5 năm – Một dự án truyền tải điện vẫn đợi mặt bằng

» CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT CHO NMNĐ BOT VÂN PHONG 1: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

» Phóng sự: Phát triển hạ tầng truyền tải điện gắn với quy hoạch điện VIII

» Đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện

» Câu chuyện hôm nay: Làm gì để dự án điện cấp bách về đích đúng hẹn?

» Những hoạt động nổi bật của EVNNPT năm 2021

» Quảng Nam: Tổ chức bảo vệ thi công đường dây 500Kv

» Đóng điện đường dây 500kv mạch 3 đoạn dốc sỏi - Pleiku 2 (VTV8)

» EVNnews Số 48 năm 2021

» Tháo gỡ khó khăn công tác đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 tuyến Dốc Sỏi- Pleiku 2

» Giải bài toán áp lực truyền tải điện

» Bản tin ngành điện tháng 8

» Trạm biến áp 220kV Ninh Phước và đấu nối được gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

» EVNNPT làm việc với tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến công tác BTGPMB dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch

» Chuyên mục Năng lượng và Cuộc sống: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV1 19h

» Phó Thủ tướng Trịnh Dũng làm việc với UBND thành phố ĐN về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây 500Kv mạch 3 - VTV8 18h

» Thời sự 19h VTV1 (18/02/2020) - Chậm tiến độ đường dây 500Kv Bắc Nam mạch 3

» Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động trên công trình ĐZ 500kV mạch 3

» Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại Gia Lai của đường dây 500 Kv mạch 3

» Tết sớm trên công trường DZ 500Kv Mạch 3 - Thời sự 19h VTV1

» Khởi công các dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch, ĐZ 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, ĐZ 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

» Phim kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» Các công trình trọng điểm giai đoạn 2011 đến nay

» Hội diễn văn nghệ và teambuilding chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập CPMB (07/7/1988-07/7/2018)

» EVN làm việc với các địa Phương về triển khai ĐTXD ĐZ 500kV Mạch 3 Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2

» Bản tin EVNnews số 39 đưa tin EVNNPT sẵn sàng ứng dụng công nghệ 3D cho các dự án lưới điện

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Thông tấn ngày 19/7/2016: 10 năm Trạm 220 kV Vũng Tàu mới có thể giải phóng mặt bằng

» Bản tin Thời sự VTV1 ngày 30/3/2016: Kết nối truyền tải điện với Lào

» Phóng sự trên kênh Truyền hình Quốc hội ngày 11/02/2016: "Xuân về trên công trình điện Quốc gia"

» Phóng sự trên kênh truyền hình Nhân dân ngày 08/02/2016: "Đón tết cùng công nhân ngành điện"

» Phóng sự trên HTV1 18h30 ngày 07/02/2016: Đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố Hà Nội trong dịp Tết Bính Thân 2016

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH

ĐIỆN MIỀN TRUNG

Giấy phép số: 150/GP-STTTT ngày 16/04/2014 do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp.
Địa chỉ: 207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng
Copyright 2013 AMT
Allright reserved. Power by AMT

Điện thoại: 0236.2220366
Fax: 0236.2220367

 

HỖ TRỢ

Liên hệ ban biên tập
Liên hệ quảng cáo
Emaill hỗ trợ
Đóng góp ý kiến
MẠNG XÃ HỘI

Facebook
Twitter
RSS